Warunki Ogólne

Dostęp do i korzystanie z niniejszego serwisu podlegają podanym niżej warunkom. Prosimy nie korzystać z niniejszego serwisu jeśli Użytkownicy nie akceptują tych warunków. Niniejszy serwis został opracowany przez HELM Polska Sp. z o.o. (zwana dalej HELM) i jest przezeń administrowany. HELM zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia niniejszego serwisu lub do wprowadzenia ogólnych lub częściowych zmian w niniejszym serwisie. Należy pamiętać, że zmiany takie możemy wprowadzić według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. W związku z powyższym prosimy, by podczas następnych odwiedzin niniejszego serwisu Użytkownicy przeczytali ponownie warunki korzystania z niego i zapoznali się z ewentualnymi zmianami lub poprawkami.

WARUNKI WYKORZYSTANIA INFORMACJI

Wszelkie informacje szczegółowe, dokumenty i ilustracje publikowane w niniejszym serwisie stanowią wyłączną własność HELM. Zezwolenia na ich wykorzystanie udzielane są pod następującymi warunkami: na wszelkich kopiach umieszczona zostanie odpowiednia informacja o prawach autorskich, informacje będą wykorzystywane tylko dla celów osobistych, nie będą wykorzystane komercyjnie, informacje szczegółowe nie zostaną w jakikolwiek sposób zmienione, a ilustracje pobrane z niniejszego serwisu będą wykorzystane jedynie razem z towarzyszącym im tekstem.

ZNAKI HANDLOWE

Wszelkie nazwy produktów znajdujące się w niniejszym serwisie i napisane wielkimi literami lub oznaczone w inny sposób stanowią znaki handlowe HELM, jego jednostek zależnych, filii, licencjodawców lub partnerów w spółkach joint venture. Korzystanie z niniejszej strony nie przyznaje Użytkownikom żadnego prawa, tytułu, licencji (wyraźnej ani dorozumianej) do żadnego patentu, znaku handlowego, znaku usługowego, prawa autorskiego, tajemnicy handlowej ani żadnego innego prawa własności intelektualnej należącego do HELM. Wyraźnie zabrania się wprowadzania wszelkich zmian w treści strony lub samej strony. Zabrania się również używania tej strony w dowolny sposób, który mógłby spowodować pogorszenie jej treści lub jej widoczności dla innych Użytkowników. HELM posiada i zachowuje wyłączne prawo posiadania Strony, jej nazwy i znaków, oraz wszelką własność intelektualną, prawa własności oraz dokumentację, która się na niej znajduje, a ty przyjmujesz do wiadomości, że powyższe stanowią wartościowe aktywa i mogą stanowić tajemnice handlowe HELM. Wszystkie znaki handlowe, znaki serwisowe, stroje firmowe, nazwy produktów, nazwy spółek oraz znaki graficzne na stronie stanowią własność HELM, bez względu na to czy zostały zarejestrowane. Oprócz przestrzegania wszystkich stosownych przepisów, Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie używać żadnych takich znaków handlowych, znaków usługowych, strojów firmowych ani innych znaków graficznych z niniejszej strony bez uprzedniej pisemnej zgody HELM. Wszelkie wykorzystanie bez zezwolenia lub nadużycie tych znaków handlowych lub innych materiałów jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, prawa o znakach handlowych lub innych praw dotyczących własności przemysłowej.

OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

HELM opracował informacje umieszczone na niniejszej stronie na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, zgodnie ze swoją wiedzą oraz z należytą starannością. Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani oferty zakupu ani zalecenia skorzystania z jakichkolwiek usług lub strategii. Niniejsza strona ogranicza się do rozpowszechniania ogólnych informacji o usługach świadczonych przez HELM. Informacje umieszczone w niniejszym serwisie służą jedynie prezentacji HELM lub/oraz jego produktów. HELM podejmuje zasadne starania by aktualizować informacje na stronie. Jednakże, HELM może zmieniać treść strony bez powiadamiania. HELM nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w sprawie dokładności, rzetelności ani kompletności żadnych informacji na stronie. Użytkownicy niniejszego serwisu oświadczają, że zgadzają się korzystać z niego oraz z treści w nim zawartych na własne ryzyko. Ani HELM, ani strony trzecie biorące udział w opracowywaniu, tworzeniu lub udostępnianiu niniejszego serwisu nie mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z dostępu lub braku dostępu do serwisu, z korzystania lub niemożności korzystania z niniejszego serwisu.

SERWISY STRON TRZECICH/ ODNOŚNIKI

Niniejszy serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych należących lub prowadzonych przez naszych partnerów biznesowych i innych osób trzecich. Udostępniając odnośniki do takich serwisów, HELM nie zatwierdza ich zawartości. HELM nie bierze również na siebie odpowiedzialności za dostępność i treść tych serwisów, ani za szkody wynikłe w następstwie korzystania z takich treści w jakiejkolwiek formie. Korzystanie przez Użytkowników z każdej z tych stron podlega ewentualnym warunkom umieszczonym na tych stronach.  HELM nie kontroluje stron osób trzecich i nie odpowiadamy za żadne zmiany w nich wprowadzane ani ich treść. Odnośniki do innych serwisów udostępniane są użytkownikom serwisu wyłącznie w formie udogodnienia. Użytkownicy korzystają z tych serwisów na własne ryzyko. Umieszczenie przez HELM na stronie dowolnych treści nie stanowi polecenia danego materiału lub linku lub spółek, które posiadają lub obsługują materiały lub zalinkowane strony. 

INFORMACJE DOSTARCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy niniejszego serwisu ponoszą pełną odpowiedzialność za treść i prawidłowość informacji, jakie przesyłają do HELM, oraz za to, że przesyłane informacje nie naruszają praw osób trzecich, których mogą dotyczyć. Użytkownicy wyrażają zgodę, by HELM przechowywał takie informacje i wykorzystywał je dla celów analizy statystycznej lub dla jakichkolwiek innych określonych celów związanych z prowadzoną działalnością, chyba że informacje te dotyczą danych osobowych wychodzących poza pojęcie danych podstawowych lub danych dotyczących wykorzystania serwisu. W szczególności HELM upoważniony jest do wykorzystania treści takich wiadomości, w tym pomysłów, wynalazków, planów, technologii i wiedzy w nich zawartych, do jakichkolwiek celów, takich jak rozwój, produkcja i/lub marketing produktów lub usług oraz do powielania takich informacji i udostępniania ich stronom trzecim bez ograniczeń. HELM zastrzega sobie prawo zmiany warunków użytkowania. Ciągłe korzystanie przez Użytkowników z usługi stanowi wiążącą akceptację niniejszych warunków, w tym wszelkich zmian, które HELM może wprowadzić. Jeśli dowolna część niniejszych warunków lub wszelkie przyszłe zmiany wprowadzone do niniejszych warunków nie będą dla Użytkowników akceptowalne, nie będą oni mieli możliwości dalszego użytkowania strony.

ZMIANY I PRZERWY W ŚWIADCZENIU USŁUG

HELM zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania publikowania strony, bez względu czy będzie to mieć miejsce z powiadomieniem dla użytkownika. HELM nie będzie odpowiedzialna przed Użytkownikiem ani żadną osobą trzecią jeśli HELM zdecyduje się na skorzystanie ze swojego prawa do zmiany lub zaprzestania publikowania strony. HELM nie gwarantuje ciągłego, nieprzerwanego ani bezpiecznego dostępu do naszej strony, ponieważ działanie naszej strony może zostać zakłócone poprzez różne czynniki i okoliczności znajdujące się poza naszą kontrolą lub poprzez wydarzenia stanowiące przypadki siły wyższej. 

Ostatnia aktualizacja 15 czerwca 2015 roku.