Wytyczne dotyczące zarządzania i współpracy

Wytyczne dotyczące zarządzania i współpracy stanowią integralny element kultury korporacyjnej firmy HELM. Wynikają one bezpośrednio z obowiązujących w spółce  zasad i stanowią podstawę dla działań i decyzji podejmowanych na wszystkich szczeblach.

Niniejsze Wytyczne są wynikiem współpracy kierownictwa i pracowników z różnych obszarów i poziomów. Zostały opracowane ze względu na przekonanie, że warunkiem osiągnięcia przez firmę HELM długotrwałego sukcesu jest zapewnienie sprawnego zarządzania, wypełnienie obowiązków wobec klientów i dostawców w przekonujący sposób oraz zaangażowanie pracowników, w ramach ich zakresu odpowiedzialności, w proces podejmowania decyzji.

Aby było to możliwe potrzebujemy kultury zarządzania i współpracy, która angażowałaby wszystkich pracowników i umożliwiała im wykorzystywanie wiedzy i umiejętności, opieranie się na własnej kreatywności i pewności siebie, a tym samym przejęcie odpowiedzialności za nasz wspólny sukces.

Jako największy dostawca szkoleń zawodowych w sektorze handlu zagranicznego Hamburga oraz poprzez bogatą ofertę profesjonalnych kursów z zakresu szkolenia zawodowego staramy się pozyskać dla naszej Spółki najbardziej utalentowaną młodzież jak również rekrutować, zatrzymywać i stwarzać możliwości awansu naszym pracownikom w perspektywie długoterminowej, ponieważ to oni zapewniają Spółce jej innowacyjną siłę, konkurencyjność i wysokie wyniki.

Wszyscy w Spółce winni przestrzegać niniejszych Wytycznych dotyczących zarządzania i współpracy i traktować je jako punkt odniesienia. W celu nadania im znaczenia niezbędne jest przekazywanie informacji zwrotnych oraz konstruktywne dyskusje podejmowane w toku wypełniania codziennych obowiązków zawodowych.

1. Dostrzegamy i szanujemy indywidualność

Okazywanie sobie szacunku to podstawowy warunek zaufania i konstruktywnej współpracy.

Osiągamy to poprzez...

 • uczciwość, otwartość, sprawiedliwość i tolerancję,
 • wrażliwość i taktowne zachowanie,
 • unikanie arogancji i pretensji,
 • chęć i umiejętność słuchania,
 • szacunek dla pracy innych,
 • sprawiedliwe i konstruktywne traktowanie siebie nawzajem, szczególnie w sytuacjach konfliktowych.

2. Nasze zawodowe obowiązki w Spółce wykonujemy dla wspólnego dobra

Jesteśmy współodpowiedzialni za sukces Spółki i wszystkich jej pracowników.

Oznacza to, że...

 • jesteśmy zaangażowani w cele biznesowe,
 • nasza praca spełnia najwyższe kryteria jakości,
 • myślimy i działamy zespołowo i wspólnie przyczyniamy się do sukcesów osiąganych przez Spółkę,
 • dotrzymujemy obietnic i umów, dzięki czemu można na nas polegać i jesteśmy przewidywalni,
 • w przypadku problemów reagujemy niezwłocznie, bezpośrednio i uczciwie, staramy się znaleźć konstruktywne rozwiązanie,
 • stawiamy interes firmy ponad interesem poszczególnych jednostek biznesowych.

3. Jako menedżerowie jesteśmy świadomi spoczywającej na nas szczególnej odpowiedzialności za pracowników i Spółkę

Skuteczne zarządzanie wymaga wzajemnego zaufania. Zaufanie zdobywa się dzięki przykładnemu i modelowemu postępowaniu.

Oznacza to, że... 

 • zwiększamy zaangażowanie naszych pracowników dzięki przykładnemu i modelowemu postępowaniu,
 • chwalimy za dobre wyniki, a dzięki konstruktywnej krytyce wykorzystujemy niezadowalające wyniki pracy na potrzeby nauki na błędach,
 • nie odwlekamy podjęcia decyzji,
 • przekazujemy informacje o postępach w postaci oceny rocznej.

4. Jesteśmy zwolennikami zasady zarządzania opartego na współpracy

Oznacza to, że...

 • przydzielamy i ustalamy jasne i zrozumiałe zadania z precyzyjnie określonymi celami,
 • w ramach ich zakresu odpowiedzialności angażujemy pracowników w proces podejmowania decyzji,
 • powierzamy wykonanie zadań i, odpowiednio, pewne uprawnienia decyzyjne pracownikom, którzy są odpowiedzialni za ich realizację,
 • jeżeli zachodzi taka potrzeba, nasi pracownicy mogą zwrócić się do nas o radę i wsparcie,
 • pracownicy zobowiązani są do samokontroli. Niezależnie od tego my, jako przełożeni, także mamy obowiązek sprawowania kontroli.

5. Przekazujemy niezbędne i zrozumiałe informacje, co stanowi istotny warunek konstruktywnej współpracy

Oznacza to, że...

 • każdy zobowiązany jest zarówno do przekazywania jak i do otrzymywania informacji,
 • aby wymiana informacji była możliwa konieczna jest gotowość do rozmowy i regularnej komunikacji w ustalonym czasie,
 • planujemy treść, zakres informacji oraz termin ich przekazania biorąc pod uwagę cele i w sposób odpowiedzialny.

6. Obserwujemy nasze działania i zachowania w sposób samokrytyczny

Dzięki regularnym rozmowom otrzymujemy informacje zwrotne, co pomaga nam dokonać realistycznej samooceny i ułatwia rozwój osobisty.

Istotnym elementem tego stale prowadzonego procesu jest...

 • mówienie o mocnych i słabych stronach,
 • kwestionowanie naszych własnych schematów działania i zachowania oraz bycie gotowym na wprowadzanie niezbędnych zmian w tym zakresie,
 • prowadzenie takich rozmów w sposób uczciwy i gwarantujący możliwość nauki obu stronom,
 • osiągnięcie wzajemnego zrozumienia, gdy konieczna jest poprawa.

7. Korzystamy ze szkoleń i doskonalenia zawodowego przygotowując się do przyszłych wyzwań oraz z myślą o rozwijaniu umiejętności zawodowych i osobistych

Każdy sam odpowiada za swoje kwalifikacje. Spółka wspiera pracowników poprzez odpowiednie działania w zakresie doskonalenia zawodowego.

Spółka...

 • poprzez stosowne działania w zakresie doskonalenia zawodowego dba aby pracownicy, którym powierzone zostanie pełnienie funkcji kierowniczych, byli przygotowani na nowe wyzwania,
 • wspomaga rozwój zawodowy pracowników zgodnie z ich kompetencjami i motywacją.