HELM POLSKA SP. Z O.O.
Skip to main content

Warunki Ogólne

Ogólne warunki i zasady

Wchodzenie na niniejszą stronę i korzystanie z niej podlega poniższym warunkom i zasadom. Jeśli Użytkownik nie akceptuje tych warunków i zasad, nie powinien korzystać ze strony.

Strona została stworzona i jest administrowana przez HELM AG jako spółkę macierzystą dla HELM Polska Sp. z o.o (nazywaną dalej HELM).

HELM AG zastrzega sobie prawo do zaprzestania zarządzania stroną oraz do wprowadzania ogólnych lub częściowych zmian na stronie. Prosimy pamiętać, że możemy wprowadzać takie zmiany wedle naszego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia. W konsekwencji podczas kolejnej wizyty Użytkownika na stronie powinien on ponownie przeczytać warunki i zasady, aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami i poprawkami.

Warunki i zasady wykorzystywania informacji

Wszelkie szczegółowe informacje, dokumenty i ilustracje opublikowane na tej stronie stanowią wyłączną własność firmy HELM. Pozwolenie na ich użytkowanie może być udzielone na następujących warunkach: wszystkie kopie będą zawierać odpowiednią informację dotyczącą praw autorskich, informacje będą używane wyłącznie w celach prywatnych, nie będą używane w celach komercyjnych, szczegółowe informacje nie będą w żaden sposób zmieniane, a ilustracje pobrane ze strony będą używane wyłącznie razem z towarzyszącym im tekstem.

Znaki towarowe

Wszelkie nazwy produktów użyte na tej stronie napisane dużymi literami lub oznaczone w inny sposób stanowią znaki towarowe należące do firmy HELM, jej spółek zależnych, oddziałów, licencjodawców lub spółek typu joint venture. Użycie tej strony nie gwarantuje Użytkownikowi żadnych praw, tytułów, licencji (w sposób wyraźny lub dorozumiany) do patentów, znaków towarowych, znaków serwisowych, praw autorskich, tajemnic handlowych ani żadnego innego prawa własności intelektualnej należącego do firmy HELM. Wyraźnie zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w treści strony lub na samej stronie. Zabrania się również używania niniejszej strony w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować naruszenie jej zawartości lub utrudnienie jej widoczności dla Użytkowników. Firma HELM posiada i zachowuje wyłączne prawo własności do Strony, jej nazw i znaków, oraz do wszelkiej własności intelektualnej, praw własności i dokumentacji na Stronie, a Użytkownik rozumie, że wyżej wymienione stanowią cenne aktywa i mogą stanowić tajemnice handlowe firmy HELM. Wszelkie znaki towarowe, znaki serwisowe, odzież firmowa, nazwy produktów, nazwy firm oraz obrazy użyte na tej stronie stanowią własność firmy HELM, bez względu na to, czy zostały zastrzeżone. Oprócz użytkowania zgodnego z wymienionymi warunkami, Użytkownik wyraża również zgodę, aby nie używać takich znaków towarowych, znaków serwisowych, odzieży firmowej lub innych obrazów znajdujących się na tej stronie bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy HELM. Wszelkie przypadki użycia znaków towarowych lub innych materiałów bez zgody lub w niewłaściwy sposób są zabronione i stanowią naruszenie praw autorskich, przepisów prawnych dotyczących znaków towarowych oraz innych przepisów prawnych związanych z własnością intelektualną.

Ograniczona odpowiedzialność

Firma HELM opracowała informacje zawarte na tej stronie na podstawie źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, na podstawie swojej wiedzy i z należytą starannością. Niniejsza strona służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży ani oferty zakupu ani rekomendacji użytkowania żadnych usług ani strategii. Celem niniejszej strony jest rozpowszechnienie ogólnych informacji na temat usług oferowanych przez firmę HELM. Informacje na stronie służą wyłącznie do prezentacji firmy HELM i/lub jej produktów. Firma HELM dokłada wszelkich starań, aby informacje na stronie były aktualne. Firma HELM może jednak zmieniać treść strony bez powiadomienia. Firma HELM nie deklaruje ani nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej precyzji, wiarygodności lub kompletności wszelkich informacji zamieszczonych na stronie. Użytkownicy strony wyrażają zgodę na korzystanie ze strony oraz zawartych na niej treści na własne ryzyko. Firma HELM ani żadne strony trzecie uczestniczące w opracowywaniu, tworzeniu lub udostępnianiu tej strony nie mogą być pociągane do odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia wynikające z korzystania z tej strony lub jego braku albo z możliwości korzystania ze strony lub jej braku.

Strony internetowe podmiotów trzecich / linki

Niniejsza strona zawiera linki do innych stron internetowych należących do lub zarządzanych przez naszych partnerów biznesowych oraz podmioty trzecie. Mimo udostępniania linków do takich stron internetowych, firma HELM nie udziela zatwierdzenia ich treści. Firma HELM nie jest również odpowiedzialna za dostępność lub treść takich stron, ani za uszkodzenia powstałe w wyniku jakiegokolwiek użytkowania takiej treści. Korzystanie z tych stron internetowych przez Użytkowników podlega warunkom i zasadom opublikowanym na danych stronach. Firma HELM nie kontroluje stron internetowych podmiotów trzecich ani nie jest odpowiedzialna za żadne wprowadzane na nich zmiany ani treść. Linki do innych stron internetowych są udostępniane użytkownikom strony wyłącznie dla ułatwienia. Użytkownicy korzystają z tych stron internetowych na własne ryzyko. Fakt, że firma HELM publikuje jakiekolwiek treści na tej stronie nie stanowi rekomendacji danego materiału, linku ani firm, które posiadają te materiały lub zarządzają nimi lub danymi stronami internetowymi.

Zmiany i przerwy w świadczeniu usług

Firma HELM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronie lub do zaprzestania jej publikowania, bez względu na to, czy użytkownik zostanie powiadomiony. Firma HELM nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika lub jakichkolwiek podmiotów trzecich w przypadku skorzystania przez firmę HELM z prawa do dokonania zmian na stronie lub zaprzestania jej publikowania. Firma HELM nie gwarantuje stałego, nieprzerwanego ani bezpiecznego dostępu do swojej strony, ponieważ działanie strony internetowej mogą zakłócać różne czynniki i okoliczności znajdujące się poza naszą kontrolą lub przypadki działania siły wyższej.

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2018