Komunikat dla prasy: HELM Group – 2017 Wyniki

HELM odnotowuje znaczną poprawę wyników finansowych

Hamburg, 16 maja 2018 r.

Wyniki za pełny rok obrotowy 2017:

  • Globalny przychód: 7,4 mld euro (plus 7%)
  • EBITDA: 46,7 mln euro (plus 131%)
  • Skonsolidowany wynik netto: 18,4 mln euro (2016: -15,6 mln euro)

W roku 2017 Grupa HELM osiągnęła zadowalające wyniki finansowe w głównych obszarach swojej działalności, pomijając wyniki przedsiębiorstw powiązanych. Poprawę wyników operacyjnych potwierdza wzrost uzyskanych przychodów na poziomie około pół miliarda euro – przychody globalne wyniosły ogółem 7,4 mld euro (2016: 6,9 mld euro).

Utrzymujące się stabilne ożywienie gospodarcze i korzystna sytuacja na rynku pozytywnie wpłynęły na rozwój przedsiębiorstwa. Pod koniec roku 2017 ceny ropy powróciły do poziomu ok. 66 dol. za baryłkę, co przyczyniło się do wzrostu cen produktów chemicznych.

Kolejne podwyższenie marży handlowej pozwoliło spółce wygenerować znacznie większy zysk brutto od produktów niż w minionym roku. Do poprawy wyników finansowych szczególnie przyczyniły się wyniki sprzedaży w dwóch sektorach naszej działalności: Chemicals (chemikalia) oraz Pharma (produkty farmaceutyczne).

Osiągnięte przez Grupę HELM ogólnie zadowalające wyniki operacyjne ponownie obciążają straty odnotowane przez spółki powiązane.

Grupa HELM zamknęła rok obrotowy z zyskiem netto na poziomie 18,4 mln euro (2016: -15,6 mln euro).

Hans-Christian Sievers, Prezes Zarządu HELM AG, tak podsumowuje ubiegły rok: „Cieszą mnie pozytywne dane dotyczące rozwoju i poprawa wyników finansowych spółki. Udało nam się udowodnić, że potrafimy szybko wyjść na prostą po trudnym okresie, jakim niewątpliwie był dla nas rok 2016. Rozwinęliśmy także poszczególne obszary naszej działalności. Nowe kontrakty i umowy o współpracy podpisane z naszymi kontrahentami pozwalają mi spoglądać z optymizmem na rozwój firmy w najbliższych latach.”

Wynik skonsolidowany – kluczowe dane

Sophie Oldenburg

Sophie Oldenburg

Corporate Communications

sophie.oldenburg@helmag.com vCard

- kwoty w mln euro -2017 2016 2015  
Przychód      
- przychody globalne 7.445 6.935 8.498
  (+7%) (-18%)  
- przychody zewnętrzne 4.111 3.867 4.540
  (+6%) (-15%)  
Zysk      
- EBITDA 46,7 20,2 70,6
  (+131%) (-71%)  
- wynik brutto 24,8 2,8 57,0
  (+786%) (-95%)  
- skonsolidowany wynik netto 18,4 -15,6 35,5
- operacyjny przepływ środków 100,0 19,2 70,9
  (+421%) (-73%)  
       

Głównym rynkiem zbytu Grupy HELM w roku 2017 była Europa, z udziałem 59,4%, a po niej Ameryka, z udziałem 26,1% oraz Azja, z udziałem 13,7%.

Kapitał własny spółki wyniósł w minionym roku 727 mln euro (2016: 763 mln euro). Spadek spowodowany był wyłącznie wahaniami kursowymi i deprecjacją dolara w stosunku do euro. Odnotowujemy bardzo wysoki zwrot z kapitału własnego na poziomie 49,3% (2016: 51,8%), co stanowi gwarancję niezależności i stabilności spółki.

Podsumowanie wyników w poszczególnych sektorach działalności

Chemicals: Feedstocks and Derivatives (Chemikalia: surowce i pochodne)

Dzięki sprzyjającej sytuacji na rynku i podwyższeniu cen produktów, spółce HELM udało się zwiększyć skonsolidowane przychody do około 2,6 mln euro (2016: 2,3 mln euro), co odpowiada wzrostowi na poziomie 13%. W przypadku wielu produktów udało się uzyskać wyższe marże.

W grupie produktów Feedstocks (surowce), zwłaszcza w odniesieniu do metanolu, Grupa HELM odnotowała niewielki spadek wolumenu sprzedaży. Sprzedaż propylenu i glikolu etylenowego przebiegała pozytywnie, generując wzrost obrotów handlowych. Ogółem grupa produktów Feedstocks osiągnęła dobre wyniki sprzedaży.

W grupie produktów Derivatives (pochodne) osiągnęliśmy satysfakcjonujące rezultaty zarówno w zakresie sprzedaży materiałów stałych jak i płynnych chemikaliów. Szczególnie zachęcająco przedstawiają się wyniki sprzedaży w segmencie kwasów i zasad, który rozwijamy intensywnie od 2014 roku.

Sektor Chemicals z udziałem sprzedaży na poziomie 63,8% to najbardziej efektywny pod względem obrotów obszar działalności Grupy HELM.

Fertilizer (nawozy sztuczne)

W grupie produktów Fertilizer odnotowaliśmy w ubiegłym roku ponownie bardzo gwałtowne wahania cenowe. W minionym roku niekorzystny był też cały sezon wiosenny na północnej półkuli, który rozpoczął się z dużym opóźnieniem spowodowanym niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi.

Ogółem w grupie produktów Fertilizer udało się nieznacznie zwiększyć wolumen sprzedaży. Jednakże na skutek erozji cen na rynku nawozów sztucznych spółka HELM odnotowała spadek obrotów o 5% do poziomu 922 mln euro (2016: 973 mln euro). Marże kształtowały się na poziomach poniżej oczekiwanego tempa wzrostu.

Należy też pozytywnie ocenić dobre wykorzystanie mocy produkcyjnych należącej do spółki HELM mieszalni nawozów w Howdendyke, w Wielkiej Brytanii. Ponadto w roku 2017 również konsekwentnie rozwijaliśmy dystrybucję naszych produktów. Warto tu wymienić dzierżawę nowego zbiornika w Argentynie.

Sprzedaż w grupie produktów Fertilizer stanowi drugi co do wielkości udział w obrotach Grupy HELM, wynoszący 22,4%.

Crop Protection (Środki ochrony roślin)

W roku 2017 sprzedaż w grupie produktów Crop Protection musiała mierzyć się z trudnościami na ogólnie słabo rozwijających się rynkach zbytu. Ponadto doszło do ograniczenia dostaw w wyniku zamknięcia zakładów w Chinach, które nie spełniały warunków dotyczących ochrony środowiska i wymogów bezpieczeństwa. Grupa HELM w pełni popiera egzekwowanie odpowiednio wysokich standardów ochrony środowiska.

W kontekście tych zdarzeń grupa produktów Crop Protection osiągnęła wyniki sprzedaży na zadowalającym poziomie. Udało się nam utrzymać wysokość obrotów z ubiegłego roku, na poziomie 262 mln euro (2016: 260 mln euro).

Główne rynki zbytów dla tych produktów znajdują się w Europie oraz w Ameryce Północnej i Południowej.

Pharma (Produkty farmaceutyczne)

Dział farmaceutyczny spółki HELM po raz kolejny poprawił wyniki finansowe, pomimo niewielkiego spadku obrotów. Przychody w tej grupie produktów wyniosły 192 mln euro (2016: 206 mln euro).

Na szczególnie wyróżnienie zasługują wyniki wypracowane w Hamburgu oraz przez naszą spółkę-córkę HELM de México. Bardzo dobre wyniki finansowe osiągnęła również spółka joint venture Richter-HELM Biologics, która jest producentem leków biopodobnych.

HELM Pharma planuje poszerzać portfolio oferowanych produktów o kolejne złożone produkty lecznicze. W roku 2017 Grupa HELM rozpoczęła sprzedaż w segmencie leków inhalacyjnych.

HELM International

HELM to spółka międzynarodowa, posiadająca ponad 100 oddziałów działających w ponad 30 krajach na całym świecie. W minionym roku obrotowym filie zarządzane przez centralny oddział HELM International uzyskały bardzo dobre, stabilne wyniki finansowe. W roku 2017 otworzyliśmy nowe biuro sprzedaży w Bangkoku, w Tajlandii.

Human Resources (Zasoby ludzkie)

W roku 2017 zwiększyła się całkowita liczba osób zatrudnionych w oddziałach spółki HELM na całym świecie. Na dzień 31 grudnia 2017 r. spółka HELM zatrudniała 627 (2016: 623) pracowników w Hamburgu, a 688 (684) w Niemczech. Na świecie, łącznie z firmami, w których posiadamy udziały, na dzień sprawozdawczy dla firmy HELM pracowało 1521 (1495) osób.

Prognozy na rok 2018

Grupa HELM dobrze rozpoczęła swoją działalność w roku 2018, z bardzo udanymi wynikami finansowymi osiągniętymi w pierwszym kwartale. Korzystne warunki gospodarcze i wysokie ceny ropy naftowej pozwalają utrzymać ceny produktów chemicznych na stabilnym poziomie.

Niebawem uruchomiona zostanie produkcja w fabryce metanolu Natgasoline LLC w Beaumont w amerykańskim stanie Teksas, w której spółka HELM posiada udziały. Dzięki temu Grupa HELM istotnie zwiększy dotychczasową sprzedaż metanolu, co pozwoli nam jeszcze bardziej umocnić naszą znaczącą już pozycję w tym segmencie rynku.

Rozwój spółek powiązanych przebiega stabilnie. Grupa HELM planuje sukcesywny rozwój firmy i przewiduje dalszy wzrost obrotów w porównaniu z wynikami osiągniętymi w roku 2017.

O firmie HELM

HELM AG to rodzinna firma z siedzibą w Hamburgu, której tradycja sięga ponad 117 lat. Jako wielofunkcyjna organizacja zajmująca się sprzedażą i dystrybucją, firma HELM działa w sektorze chemikaliów za pośrednictwem oddziałów zajmujących się surowcami i pochodnymi, w sektorze środków ochrony roślin, aktywnych substancji farmaceutycznych, farmaceutyków i produktów medycznych oraz w sektorze nawozów sztucznych. HELM jest jedną z największych na świecie firm marketingowych zajmujących się chemikaliami, zapewniającą dostęp do najważniejszych światowych rynków dzięki dobrej znajomości danych regionów i posiadaniu ponad 100 oddziałów, biur sprzedaży i udziałów w innych firmach w ponad 30 krajach.